województwo: mazowieckie
powiat: siedlecki
gmina: Wodynie
kod i poczta: 08-116 Seroczyn
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 9.12.2021

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie jest Oddziałem Terenowym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gospodarującym  łącznie na ponad 100 ha gruntów (w tym 56,5 ha w Seroczynie).

Podlega jej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie gospodarujący na 49,1 ha zlokalizowanych w Radzikowie, dzierżawionych od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Są to gleby klas III, IV i V.

SDOO w Seroczynie działa od 1960 r., a ZDOO od 1952 r.

Stacja prowadzi głównie badania Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) w celu:

– rejestracji odmian roślin rolniczych (badania urzędowe)

– sporządzania List Opisowych Odmian (LOO) roślin warzywnych

– w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Prowadzone jest szereg doświadczeń polowych (około 55 rocznie) – odmianowych i agrotechnicznych dla poszczególnych gatunków roślin, na podstawie których określany jest poziom plonowania poszczególnych gatunków roślin, na podstawie których określany jest poziom plonowania poszczególnych odmian, ich zdrowotność, odporność  na choroby i szkodniki, stresy biotyczne i abiotyczne.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest systemem, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje rolnicze, samorządy, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe oraz inne instytucje działające na rzecz rolnictwa. Na podstawie wyników doświadczeń PDO tworzone są dla poszczególnych województw „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa”. Za realizację PDO na terenie województwa odpowiada Dyrektor Stacji. Wyniki tych doświadczeń oraz LOZ ułatwiają rolnikom wybranie odmian dostosowanych do uprawy w ich warunkach gospodarowania i stosowanych technologii produkcji. Wyniki oceny odporności odmian na choroby i inne agrofagi są podstawowym źródłem informacji o przydatności odmian do integrowanej ochrony roślin. Wyniki doświadczeń prowadzonych na różnych poziomach agrotechniki pozwalają dobrać odmiany do intensywnych i zrównoważonych systemów gospodarowania w rolnictwie.

Na organizowanych wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego: Dniach Pola, Dniach Soi czy szkoleniach – rolnicy bezpośrednio na polu mogą zobaczyć odmiany poszczególnych gatunków roślin rolniczych i naocznie przekonać się jak plonują i czy są podatne na choroby. Dodatkowo w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU organizowane są pokazy na poletkach demonstracyjnych odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubin wąskolistny, łubin żółty, bobik) i soi z Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie.

We współpracy z Instytutem Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym na polach ZDOO w Kawęczynie organizowany jest „Ogólnopolski pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych”, gdzie demonstrowane są oprócz poletek pokazowych odmian z LOZ, poletka pokazowe odmian:

-zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę,

-odzwierciedlające postęp genetyczny w poprawie zdrowotności odmian,

-dotyczące sposobu zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych (mieszanki).

 

Corocznie wydawane są „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie mazowieckim – zboża, kukurydza, bobowate grubonasienne, rzepak, ziemniak” oraz „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego”,  które dostarczają rzetelnej informacji o wartości gospodarczej odmian i tym samym pośrednio mają wpływ na poprawę kondycji i konkurencyjności gospodarstw rolniczych.