województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: giżycki
gmina: Giżycko
produkcja roślinna: warzywa
produkcja zwierzęca: owce
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: MLO (produkcja marginalna, lokalna i ograniczona)
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 5.12.2023

Gospodarstwo Pani Barbary Niedziejko położone jest w miejscowości Sołdany, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi około 25 ha. Są to grunty własne i sa to wyłącznie użytki rolne przeznaczone na pastwiska dla zwierząt i do produkcji siana na okres żywienia zimowego dla posiadanego stada. Klasa gleb w gospodarstwie plasuje się od IV do VI, a pH 5-6. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest chów owiec rasy białogłowej i kamienieckiej. Obecnie w gospodarstwie utrzymywanych jest 300 owiec mamek,
a całość stada liczy około 500 sztuk. Owce żywione są wyłącznie paszą wytworzoną we własnym gospodarstwie. Cała produkcja roślinna jest certyfikowaną produkcją ekologiczną,  zwierzęta są utrzymywane w systemie ekologicznym jak i w programie ras zachowawczych.

W gospodarstwie uprawiane są warzywa i mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi plus Trwałe Użytki Zielone. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną owczarnię dla owiec zmodernizowaną w 2018 roku. Wprost z owczarni zwierzęta mają bezpośredni dostęp do pastwisk, z tej możliwości korzystają również zimą. Na cele produkcji roślinnej oraz zwierzęcej Pani Basia dysponuje optymalnie rozwiniętym parkiem maszynowym, który zaspokaja potrzeby gospodarstwa, są to m.in.: ciągnik, kosiarka dyskowa, prasa belująca, zgrabiarka, owijarka, siewnik do traw (do podsiewu łąk) czy rozrzutnik obornika przystosowany do wapnowania, pielnik do chwastów.

Podstawowym dochodem jest sprzedaż mięsa jagnięcego i baraniego pod nazwą „Mazurska  Jagnięcina” z własnego sklepu zlokalizowanego na terenie własnego gospodarstwa.

Oprócz mięsa w sklepie sprzedawane są warzywa jak i przetwory owocowo-warzywne. Sprzedaż z gospodarstwa odbywa się w ramach działalności MOL.

W planach jest zwiększenie powierzchni upraw warzywnych, ponieważ obsada zwierząt jest już osiągnięta.