województwo: zachodniopomorskie
powiat: kamieński
gmina: Kamień Pomorski
kod i poczta: 72-400 Kamień Pomorski
produkcja roślinna: inne
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 29.04.2022

W gminie Kamień Pomorski w województwie zachodniopomorskim jest wiele specjalistycznych gospodarstw rolnych, ale jednym z najciekawszych jest Gospodarstwo Państwa Bogumiły i Alfreda  Smolczyńskich w Rozwarowie,  zajmujących się uprawą trzciny na pokrycia dachowe.

Gospodarstwo położone jest wśród lasów i bagien na terenach Natura 2000 BAGNA ROZWAROWSKIE, w zachodniej części mezoregionu zwanego Równiną Gryficką. Obszar ten obejmuje podmokłą dolinę ujścia rzek Grzybnicy i Wołczenicy.

W centralnej części Bagien Rozwarowskich występują liczne trzcinowiska, które są wykorzystywane gospodarczo do pozyskiwania trzciny.

Państwo Smolczyńscy   rozpoczęli  swoją działalność u schyłku lat 80. Gospodarstwo obecnie posiada około 620 ha UR własnych  i dzierżawionych od Wolińskiego Parku Narodowego. Na tą powierzchnię składa się 85 ha gruntów ornych  i ok 535 ha TUZ ..

Specyfiką gospodarstwa jest uprawa trzciny i trawy. Grunty orne są w całości zasiane trawą. W gospodarstwie jest prowadzona  produkcja zwierzęca. W chwili obecnej bydło nie jest przeznaczone do sprzedaży a wykorzystywane do wypasu  na wyspach.

Cykl wzrostu  trzciny trwa ok. 4 miesięcy. Pod koniec sierpnia już się wykłasza. Żniwa trzcinowe zaczynają się z początkiem grudnia i trwają czasem do marca. Po pierwszych przymrozkach, gdy opadną liście i trzcina wybarwi się na słomkowy kolor, a poziom wilgotności osiągnie 16–18%, wówczas specjalistyczne maszyny wjeżdżają w grzęzawiska.

Obecnie Pan Alfred posiada  maszyny, które jeżdżą, koszą i wiążą. Maszyny wjeżdżają w bagna, przy odpowiedniej pogodzie. Pierwszą maszynę do cięcia trzciny Pan Smolczyński zbudował sam na wzór starej.  Gospodarstwo korzystało z działań PROW:  Modernizacja gospodarstw i Natura 2000. Park maszynowy został doposażony w maszyny, ciągniki, kosiarki, zgrabiarki, prasę i inny sprzęt.

Pan Alfred mając na uwadze gospodarkę przyjazną środowisku i kładąc wielki nacisk na  dobro otaczającej przyrody  realizuje działania  rolno środowiskowo – klimatyczne, pakietów  4.6,  4.8 i 4.9.realizuje od początku wprowadzenia działań PRŚK. Ochrona przyrody i bioróżnorodność w gospodarstwie jest priorytetem. Znajduje się tutaj obszar uznawany za ostoję ptaków o randze europejskiej. Odnotowano tu 23 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Osobliwości Gospodarstwa

Ponad 400 ha gospodarstwa znajduje się w obszarze Natura 2000. W ramach unijnego projektu LIFE-Nature swoją enklawę znalazła tam wodniczka, niewielkich rozmiarów ptak migrujący z rodziny trzciniaków. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali globalnej z racji rozwoju infrastruktury, a także masowym osuszaniem terenów podmokłych. Na ziemiach państwa Smolczyńskich szacuje się liczebność wodniczki na ok. 2500 sztuk. Dlatego te tereny tak chętnie są odwiedzane przez ornitologów z całego świata. Chcą koniecznie zobaczyć i zbadać ostatnią ostoję tego ptaszka na zachodzie Polski. Rolnictwo ekologiczne w Polsce coraz częściej rozwija się na terenach Natura 2000, na których bytuje m.in. wodniczka – gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej.  Łąki, które zamieszkuje wodniczka, to ekologicznie czyste, dziewicze tereny. Staramy się tam nawet nie wchodzić, by nie uszkodzić gniazd z jajami tych cennych pięknie śpiewających ptaków.