województwo: podkarpackie
powiat: łańcucki
gmina: Markowa
kod i poczta: 37-121 Husów
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Dariusz Kamiński
Główny specjalista d.s. przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego
dariusz.kaminski@podrb.pl

723 977 393
17 87015 57

Data wpisu 29.05.2023

Gospodarstwo rolne Piotra Bukały położone jest w Tarnawce, w gminie Markowa, w powiecie łańcuckim. Całość terenów użytkowanych w gospodarstwie wynosi 90 ha, w tym trwałe użytki zielone stanowią 37 ha. Trzy budynki stanowiące pozostałości po starym PGR wykorzystywane jako obora na głębokiej ściółce. Na terenie gospodarstwa znajdują się jeszcze magazyny i budynki gospodarcze. Były one remontowane w okresie 2006-2012. Magazyny są przystosowane wielkościowo do produkcji i przechowywania płodów rolnych i sprzętu rolniczego. W gospodarstwie znajdują się maszyny niezbędne do prac polowych związanych z produkcją siana, sianokiszonek i kiszonki z kukurydzy oraz uprawy zbóż. Większość maszyn była zakupiona w ramach Modernizacji Gospodarstw Rolnych. Obecnie głównym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja zwierzęca – bydło opasowe. Pogłowie składa się z ras Limusen i Charolese o liczebności 350 szt. Krowy mamki od wiosny do jesieni są wypasane na pobliskich pastwiskach, natomiast opasy przebywają w budynkach. Zbiory roślin uprawnych w części przeznaczane są na paszę. Głównie są to pszenica zwyczajna ozima (średni plon 5,5 t/ha) oraz pszenżyto ozime (średni plon 5,5 t/ha). Corocznie obsiewanych jest około 20 ha kukurydzy na kiszonkę, której plon zielonej masy osiąga 60 t/ha.