województwo: opolskie
powiat: strzelecki
gmina: UJAZD
kod i poczta: 47-143 UJAZD
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, trzoda chlewna
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 5.04.2022

W gospodarstwie uprawiane są:  zboża , mieszanka strączkowo – zbożowa, ziemniaki, rzepak ozimy  oraz  kukurydza.

Część produkcji roślinnej przeznaczona jest na produkcję pasz  – potrzebnej  na skarmianie zwierząt .

Ukierunkowane na produkcję żywca wieprzowego , ale z uwagi na zmienność cen żywca  również powoli rozwija się produkcja żywca wołowego .

Stan średnioroczny zwierząt za 2021 rok to

1.Żywiec wieprzowy 1050  w tym 102 maciory

2.Bydło opasowe – 35 sztuk

Gospodarstwo korzystało z kredytów preferencyjnych na zakup ziemi i budowę chlewni.

Korzystało również ze środków unijnych PROW 2007-2013 z działania :  Modernizacja gospodarstw rolnych, z czego zakupiło przewoźną suszarnię, pług obracalny, przyczepę rolniczą, prasę rolującą, ładowarkę teleskopową i ciągnik rolniczy .

Tak samo korzystało ze środków unijnych z PROW 2014-2020 –  i również z tego samego  działania :”Modernizacja Gospodarstw Rolnych „ rozwój produkcji prosiąt .

Wykorzystało również środki z działania :”Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych „ jak również z programu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk.

Część budynków w gospodarstwie jest nowych, stare w stanie dobrym, remontowane na bieżąco.

Chlewnia wybudowana w 2018 roku z środków unijnych plus kredyt na 105 szt macior w cyklu zamkniętym .

Gospodarstwo spełnia wszystkie warunki dotyczące ochrony środowiska i cross compliance .

Korzysta również z programów rolno  środowiskowych  – wcześniej z pakietu rolnictwo zrównoważone obecnie  z pakietu  ochrona gleb i wód.