województwo: łódzkie
powiat: łęczycki
gmina: Łęczyca
kod i poczta: 99-100 Łęczyca
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Magdalena Rosiak
m.rosiak@lodr-bratoszewice.pl

797 187 085

Data wpisu 16.11.2022

Zakład w Błoniu-Topoli jest jedną z najstarszych jednostek doświadczalnych w Polsce. Położony jest w gminie Łęczyca (woj. łódzkie), pomiędzy miejscowościami Błonie i Topola Królewska. Grunty zakładu znajdują się na pograniczu Kotliny Kolskiej, Równiny Kutnowskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej. Od strony południowej graniczą z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, w której (w najniższej części) znajdują się koryta rzek Neru (na zachód) i Bzury (na wschód) oraz tereny podmokłe z dominacją gleb torfowych.

Rzeźba terenu jest na ogół płaska. Pola uprawne o konfiguracji lekko falistej z nachyleniem w kierunku niżej położonych gleb torfowych, częściowo zajętych pod łąki. Pokrywę glebową gruntów ornych tworzą gleby brunatne właściwe i wyługowane, czarne ziemie zdegradowane i gleby bielicowe, a w przypadku łąk głównie gleby torfowe i częściowo murszowate. Jakość gruntów ornych wysoka, głównie kompleksy pszenne (1 i 2), w przewadze (91%) klasy II i IIIa, natomiast trwałe użytki zielone są średniej jakości (kl. III).

Klimat dla obszaru, na którym znajduje się zakład, ma cechy pośrednie między klimatem morskim Europy Zachodniej a klimatem lądowym Europy Wschodniej ze znaczną zmiennością i różnorodnością typów pogody. Badania wskazują, że RZD Błonie-Topola prowadzi działalność w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz i zdecydowanie ujemnym bilansem wodnym w okresie wegetacji roślin. W związku z utrzymującym się deficytem wody zakład planuje budowę systemu nawadniania. Ponadto dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli zredukować koszty energii elektrycznej. Poprawi to obciążający dotychczas znacznymi kosztami wynik finansowy.

RZD Błonie-Topola jest gospodarstwem bezinwentarzowym, 2-kierunkowym. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne (72%), a jej dopełnieniem są łąki trwałe. Aktualnie w strukturze zasiewów na gruntach ornych dominują zboża, głównie pszenica ozima (ok. 60%). Ponadto uprawiany jest burak cukrowy (ok. 30%) i kukurydza na ziarno. Nawożenie mineralne kształtuje się na poziomie około 260 kg NPK∙ha-1, a plony ziarna pszenicy ozimej 6,2 t∙ha-1, natomiast plony korzeni buraka cukrowego ‒ 62 t∙ha-1. W ostatnim latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 44%, a buraka cukrowego 40%.

W zakładzie od wielu lat prowadzone są badania organizacyjno-ekonomiczne obejmujące wszystkie pola uprawne z wykorzystaniem kart technologicznych produkcji roślinnej oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych).

Zakład prowadzi rejestr wszystkich prac polowych w systemie e-Agronom.

Powierzchnia Zakładu to 222,68 ha z czego 60,58 stanowią TUZ.

Grunty orne to 162,00 ha. Powierzchnia zasiewów przedstawia się następująco:

-pszenica ozima ok. 90 ha

-pszenica jara ok. 10 ha

-kukurydza na ziarno 12 ha

-burak cukrowy ok. 50 ha.

Zakład stosuje agrotechnikę opartą w większości na uprawie bezorkowej. W ten sposób siane są buraki cukrowe, kukurydza, a także częściowo pszenica.

Nawożenie mineralne prowadzone jest w oparciu o precyzyjny rozsiewacz nawozów firmy Amazon. Całość działalności RZD ukierunkowana jest na rolnictwo precyzyjne i poszukiwanie niskoemisyjnych technik uprawy roli.