województwo: mazowieckie
powiat: zwoleński
gmina: Przyłęk
kod i poczta: 26-704 Przyłęk
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Usługi rolnicze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 31.05.2022

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie położony jest w południowej części województwa mazowieckiego, powiecie zwoleńskim w gminie Przyłęk. Ogólna powierzchnia Zakładu wynosi 111,35 ha, z czego użytki rolne stanowią 100,90 ha, w tym grunty orne 74,70 ha. Poza tym dzierżawione są od okolicznych rolników 37,35 ha gruntów ornych, co pozwala w sumie gospodarować na 148,70 ha.

 

Głównym celem działalności Zakładu jest działalność badawczo – doświadczalna i produkcyjna. Zakład posiada dobrze rozbudowaną i nowoczesną bazę badawczą, w skład której wchodzi kompleks budynków z pracownią wyposażoną w urządzenia i aparaturę do obróbki materiału roślinnego i glebowego, hale wegetacyjne do prowadzenia doświadczeń wazonowych, stację meteorologiczną oraz nowoczesny park maszynowy wyposażony w maszyny do uprawy i zbioru doświadczeń poletkowych. Zakład stanowi ważne zaplecze Instytutu w zakresie prowadzenia prac naukowo – badawczych. Powierzchnia prowadzonych doświadczeń polowych waha się w granicach od 15 do 20 ha. Tematyka tych doświadczeń jest ściśle związana z zagadnieniami i problematyką, którą zajmują się Zakłady Naukowe IUNG. Są to doświadczenia obejmujące zagadnienia uprawy roślin zbożowych, pastewnych, rzepaku, techniki uprawy roli i nawożenia roślin i to zarówno w systemie konwencjonalnym jak i ekologicznym. Ponadto prowadzone są okresowo doświadczenia wazonowe w hali wegetacyjnej, gdzie oceniane są nowe nawozy lub komposty pod kątem rolniczej przydatności, jak również badane są odmiany i rody np. jęczmienia jarego w warunkach stresu suszy. Na polach z certyfikacją ekologiczną prowadzone są doświadczenia z zakresu doboru odmian zbóż jarych i ozimych zalecanych do uprawy ekologicznej.

Gospodarstwo ma charakter wielokierunkowy i obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą. Produkcja roślinna realizowana jest w oparciu o produkcję w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Skoncentrowana jest ona na produkcji pasz dla bydła oraz na produkcji ziarna zbóż jako materiału kwalifikowanego (jęczmień jary) i pszenicy na cele konsumpcyjne. Cała produkcja ekologiczna i konwencjonalna objęta jest osłoną naukową w ramach tematyki badawczej Zakładów Naukowych Instytutu i obejmuje badaniem zmiany przyrodnicze, produkcyjne, organizacyjne i ekonomiczne w gospodarstwie.

Produkcja zwierzęca obejmująca chów bydła mlecznego, to głównie produkcja mleka, po części materiału hodowlanego oraz żywca wołowego. Obsada fizyczna zwierząt waha się w granicach od 110 do 120 szt.

Wielokierunkowość, wysoki poziom produkcji oraz bliskie położenie Zakładu od jednostki macierzystej sprawia, że corocznie odwiedzany jest przez liczne grupy gości krajowych i zagranicznych oraz studentów, młodzież szkół średnich i rolników.

Zakład ściśle współpracuje z instytucjami wspomagającymi branżę rolną (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Powiatowy Zespół Doradztwa w Zwoleniu, Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Zwoleniu, Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu i inne).

Na polach Zakładu organizowane są pokazy i demonstracje np. mechanizacja zbioru sianokiszonki, prezentacja odmian zbóż i kukurydzy, czy też technologie ochrony różnych gatunków roślin.