województwo: lubelskie
powiat: puławski
gmina: Końskowola
kod i poczta: 24-130 Końskowola
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, zioła, sadownicze
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Anna Szymanek
Stażysta specjalista ds. ochrony środowiska
aszymanek@lodr.konskowola.pl

601 713 967

Data wpisu 4.10.2021

Pole doświadczalno-wdrożeniowe

Prezentowane są tu kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych: zbóż ozimych i jarych, okopowych, przemysłowych i pastewnych. W ramach kolekcji odmian są uprawiane nowe odmiany roślin krajowych i zagranicznych firm nasiennych. Kolekcje spełniają zarówno rolę poznawczą – w jednym miejscu można porównać rozwój wielu odmian danego gatunku, jak również dydaktyczną – rolnicy, doradcy, studenci i uczniowie szkół rolniczych mogą zaobserwować przebieg rozwoju roślin i odporność na agrofagi. Poza tym na obiekcie prezentowane są doświadczenia ścisłe przede wszystkim ze zbożami i okopowymi, które są elementem krajowej sieci Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Dodatkowo prowadzi się badania nad różnymi systemami uprawy, sprawdzana jest skuteczność konkretnych środków ochrony roślin i nawozów. Porównuje się  ich zakres działania z obiektami kontrolnymi i testuje całe programy ochrony roślin.  Od rok 2016 pole służy również jako obiekt gdzie prowadzony jest monitoring występowania agrofagów w ramach ogólnopolskiej „Platformy Sygnalizacji Agrofagów” nadzorowanych przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

Sad

Sad został założony w 1956 roku. Obecnie prowadzony jest na powierzchni 41 ha. W Sadzie LODR prowadzone są prace badawcze, doświadczalne,  wdrożeniowe i adaptacyjne dotyczące:

  •  wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań oraz innowacji technologicznych w sadownictwie
  •  oceny nowych gatunków i odmian roślin sadowniczych do uprawy towarowej  i amatorskiej na Lubelszczyźnie we współpracy z InHort Skierniewice
  •  wykorzystanie dzikiej pszczoły murarki ogrodowej do zapylania roślin sadowniczych  we współpracy z Zakładem Pszczelnictwa InHort w Puławach
  •  monitoringu oraz sygnalizacji pojawu chorób i szkodników, określania skali zagrożenia dla roślin sadowniczych i  wyznaczania terminów ich zwalczania
  •  oceny skuteczności nowych pestycydów sadowniczych i dyspenserów feromonowych w ramach doświadczeń ścisłych, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
  •  bieżącej lustracji i obserwacji faz fenologicznych poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych
  •  integrowanej ochrony przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów owocowych

 

Pasieka hodowlana „POŻÓG” w LODR w Końskowoli

Pasieka powstała 1.VII.1958 roku. Prowadzone są prace hodowlane dotyczące ras kaukaskiej (linia zarodowa Cau M, populacje M oraz K100), oraz rasy kraińskiej (linia zarodowa Car SK

Działalność doradcza i edukacyjna obejmuje:

– szkolenia przeprowadzane na miejscu w Pasiece oraz w terenie (w Kołach Pszczelarskich).

– doradztwo indywidualne na miejscu oraz telefoniczne.

– Przyjmowanie grup szkolnych, wycieczek pszczelarskich dla których organizowane są prelekcje i prezentacje.

– Wizyty w szkołach i przedszkolach w celu przedstawienia zawodu pszczelarza, znaczenia pszczół dla rolnictwa oraz propagowanie produktów pszczelich.

– Organizację w ostatnią niedzielę czerwca kiermaszu, wykładów dla pszczelarzy z okazji Dnia Otwartych Drzwi.

Ważna jest również współpraca z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Lublinie oraz z innymi organizacjami pszczelarskimi, jak również z Radiem i Telewizją .

 

Inne obiekty:

Pasieka  LODR w Sitnie

Pasieka LODR w Grabanowie

 

Ścieżka edukacyjna „Ekotrasa”

Ścieżka dydaktyczna w LODR została założona w 2008 roku, w celu poprawy atrakcyjności i organizacji różnych form edukacji ekologicznej, kierowanych do ludzi dorosłych, dzieci oraz młodzieży przez propagowanie i popularyzację wiedzy ekologicznej.

– Propagowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w zakresie sanitacji wsi i ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.

– Popularyzacja rolnictwa ekologicznego oraz elementów produkcji integrowanej w uprawach różnych gatunków roślin wśród producentów rolnych.

– Wspierania działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zdrowego stylu życia skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich.

– Przybliżenie dzieciom i młodzieży funkcjonowania rolnictwa z zachowaniem wymogów zasad ekologii, ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu przyrodniczego we współpracy ze szkołami.

– Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, powiązanego z edukacją ekologiczną.

– Tworzenie bazy dydaktycznej dla potrzeb edukacji ekologicznej i proekologicznej, ochrony środowiska oraz zachowania i kształtowania krajobrazu.

Propozycja edukacyjna obejmuje zajęcia w sali szkoleniowej (dotyczące zachowania bioróżnorodności, segregacji odpadów, odnawialnych źródeł energii, zastosowania ziół, obiegu wody w przyrodzie, zdrowego odżywiania, szeroko pojętej działalności prośrodowiskowej), oraz spacer po obiektach dydaktycznych (kolektory słoneczne, ogród biosurowcowy, punkt segregacji odpadów, ogród ozdobno-rekreacyjny, sad doświadczalno-wdrożeniowy, biologiczna oczyszczalnia ścieków, pole doświadczalno-wdrożeniowe, pasieka hodowlana „Pożóg”).

W 2021 roku Ścieżka została wzbogacona o nowe elementy- podniesione rabaty ziołowe, ścieżkę sensoryczną, łąkę kwietną, system małej retencji wody, oraz nowe gry na świeżym powietrzu i tablice informacyjne.