województwo: małopolskie
powiat: krakowski
gmina: Słomniki
kod i poczta: 32-090 Polanowice
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 29.12.2021

Powodzenie każdej uprawy na otwartym polu to przede wszystkim wykorzystanie rodzimych odmian. Są one lepiej od licznych zagranicznych przystosowane do warunków naszego kraju.

Miernikiem skuteczności hodowlanej w zakresie nasiennictwa jest coroczna rejestracja nowych odmian. Postęp hodowlany rozumiany jest przez wprowadzenie do produkcji odmian charakteryzujących się wyższą wartością użytkową, wysoką stabilną plennością, wysoką wartością żywieniową, paszową i technologiczną oraz zwiększoną odpornością na stresy biotyczne (np. choroby) i abiotyczne (np. susza). Hodowla twórcza nowych odmian ukierunkowana jest na wytworzenie odmian wykorzystywanych w rolnictwie intensywnym, zróżnicowanym, niskonakładowym oraz ekologicznym.

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o jest spółką hodowlano-nasienną, która na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest strategiczną Spółką Skarbu Państwa. Spółka jest jedną z największych firm hodowlano-nasiennych w kraju. Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest hodowla zbóż, kukurydzy, buraka pastewnego, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych, gryki i gorczycy białej. W efekcie tej działalności, pomimo silnej konkrecji firm krajowych i zagranicznych, corocznie Spółka wprowadza do Krajowego Rejestru nowe odmiany, cieszące się uznaniem w kraju i zagranicą oraz zdobywające prestiżowe nagrody na wystawach krajowych i międzynarodowych.

Hodowla roślin w Spółce prowadzona jest w pięciu zakładach hodowlanych zlokalizowanych w środkowej i południowej części Polski. Hodowla nowych odmian jest procesem kosztownym i długotrwałym, wymagającym ogromnego zaangażowania hodowcy. W Stacji Hodowli Roślin Polanowice, zlokalizowanej koło Krakowa, w 1905 roku Edward Kleszczyński rozpoczął pierwsze prace nad uszlachetnieniem odmian pszenicy ozimej.  W 1922 roku, po objęciu przez inż. Zygmunta Mazurkiewicza kierownictwa nad hodowlą, obok hodowli pszenicy ozimej podjęto także prace nad zbożami jarymi, trawami i warzywami. W roku 1965 Stacja Hodowli Roślin Polanowice została powołana jako wiodąca stacja do spraw hodowli pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Od tego czasu następuje nowy etap w hodowli zbóż. Ośrodek w Polanowicach zostaje rozbudowany, powstają nowe specjalistyczne pracownie hodowlane. Stacja zostaje także wyposażona w nowoczesne maszyny poletkowe i sprzęt laboratoryjny.

Obecnie w Stacji Hodowli Roślin Polanowice prowadzone są programy hodowli twórczej i zachowawczej pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, owsa jarego (zarówno oplewionego, jak i nagoziarnistego), wieloletnich traw pastewnych (życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa i kostrzewa łąkowa), buraka pastewnego, a od roku 2020 także gorczycy białej. Stacja wspiera także programy hodowli twórczej ulokowane w innych jednostkach Spółki Małopolska Hodowla Roślin, dlatego angażuje się w hodowlę zachowawczą między innymi koniczyny łąkowej i kukurydzy pastewnej. W Polanowicach zakładane są także, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, doświadczenia rejestrowe z pszenicą ozimą oraz porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) zbóż, grochu i bobiku. Łączna powierzchnia zajęta rokrocznie pod wszystkie te zasiewy wynosi około 40 hektarów.

W skład  Stacji Hodowli Roślin Polanowice wchodzi także nowoczesne laboratorium in-vitro wraz ze szklarnią. Dzięki pracom tej jednostki w istotny sposób skrócić można okres potrzebny na wyhodowanie nowej odmiany (przy zastosowaniu tradycyjnych technik trwa to nawet do 12 lat), a przez to nowoczesne odmiany stworzone w Polanowicach szybciej mogą trafić na pola rolników.

Małopolska Hodowla Roślin, dzięki pracom hodowców wykonywanych w  Stacji Hodowli Roślin Polanowice, w ostatnich 4 latach wyprowadziła do Krajowego Rejestru Odmian następujące odmiany:

  • Jęczmień jary – MHR Fajter, MHR Krajan, MHR Filar
  • Pszenica ozima – Lokata
  • Gorczyca biała – MHR Palma
  • Owies nagoziarnisty – MHR Harem
  • Burak pastewny – MHR Goliat

www.mhr.com.pl