województwo: mazowieckie
powiat: płoński
gmina: Płońsk
kod i poczta: 09-100 Płońsk
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 18.10.2021

Pole doświadczalne w Poświętnem zostało założone w 1923 roku, po tym jak Sejmik Płoński powołał Ognisko Kultury Rolnej i Zakład Doświadczalny. Wybrano obszar byłego majątku ziemskiego, w którym na przełomie 1865/66 roku mieszkał wybitny pisarz Henryk Sienkiewicz. Do podstawowych zadań zakładu należało upowszechnianie nowych technologii i przeciwdziałanie zacofaniu obszarów wiejskich. Obecnie pole zajmuje powierzchnię 26,94 ha i pełni istotną rolę w przekazie wiedzy i innowacji bezpośrednio od sfery naukowej do praktyki rolniczej. Pole odwiedzają rolnicy, doradcy oraz przedstawiciele firm związanych z rolnictwem. Wśród gości były m.in. grupy z Japonii i Kosowa. Na polu w Poświętnem regularnie odbywają się szkolenia kadry doradczej oraz popularne imprezy np. Mazowieckie Dni Rolnictwa.

Doświadczenia polegają na prowadzeniu obserwacji i pomiarów oraz dokumentowaniu wyników, z którymi rolnicy mogą się zapoznawać, porównywać plonowanie i wybierać najlepsze rozwiązania. Podstawowa działalność obejmuje trzy rodzaje doświadczeń:

– Prezentację kolekcji odmian (m.in. najnowszych odmian – zarejestrowanych w danym roku) oraz ocenę wartości  gospodarczej odmian pod kątem przydatności do uprawy w zróżnicowanych warunkach nawożenia i ochrony.

– Doświadczalnictwo ścisłe w ramach PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe), czyli badania prowadzące do utworzenia Listy Odmian Zalecanych dla województwa mazowieckiego – tych plenniejszych i odporniejszych.

– Porównanie działania środków ochrony roślin, stosowanie różnych dawek nawozowych oraz zakładanie tzw. zerówek – poletek na których nie stosuje się nawożenia, ani środków ochrony roślin.

Aktualna działalność uwzględnia aspekty, które wprowadza Europejski Zielony Ład np. zmniejszanie stosowania środków ochrony roślin i zwiększanie powierzchni upraw ekologicznych. Założone zostanie poletko ekologiczne z ziemniakiem odmiany Gardena, na którym będą zastosowane niechemiczne metody zwalczania agrofagów. W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 na polu pojawi się około 24 gatunków roślin uprawnych na ponad 1000 poletkach. Do tej pory zasiano 229 odmian roślin ozimych w ramach kolekcji odmian (żyto ozime – 16 odmian, pszenżyto ozime – 18, jęczmień ozimy – 21, pszenica ozima – 79, rzepak ozimy – 65, mieszanki traw – 30). Docelowo kolekcje obejmą ponad 400 odmian. Badania PDO zostaną zlokalizowane na ponad 400 poletkach (pszenica, jęczmień i kukurydza). Nie zabraknie również buraków cukrowych, roślin strączkowych oraz roślin miododajnych takich jak facelia, czy gryka.

W dniach 11-13 czerwca 2022 roku na Polach Doświadczalnych w Poświętnem odbyły się  III Krajowe Dni Pola: