Poletka demonstracyjne
województwo: śląskie
powiat: mikołowski
gmina: Mikołów
kod i poczta: 43-190 Mikołów
produkcja roślinna: zboża, strączkowe
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 24.09.2021
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie O/ Mikołów posiada Pole Dydaktyczno- Doświadczalne, gdzie prowadzone jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR).
PDOiR jest ogólnokrajowym systemem badania wartości gospodarczej odmian. System ten tworzą doświadczenia ścisłe, które mają na celu uzyskanie informacji o wartości gospodarczej odmian w konkretnych warunkach glebowo- klimatycznych województwa oraz reakcji odmiany na różne elementy agrotechniki.
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe koordynowane jest przez COBORU we współpracy z administracją i samorządem województwa oraz innymi instytucjami i organizacjami związanymi z rolnictwem i zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego.
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie śląskim służy jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych, służb doradczych i firm działających na rzecz rolnictwa. Na polach doświadczalnych odbywają się liczne szkolenia i pokazy, w tym szkolenia z Integrowanej Ochrony Roślin.
W sezonie wegetacyjnym 2020/2021 na polu doświadczalnym ŚODR w Mikołowie założono doświadczenia z pszenicą ozimą – 39 badanych odmian, pszenicą twardą -3 odmiany, pszenżytem ozimym – 16 badanych odmian i żytem – 20 badanych odmian, owsem -19 badanych odmian. Doświadczenia prowadzone są zgodnie z metodyką COBORU, przyjętą dla doświadczeń porejestrowych odmianowo–agrotechnicznych. Doświadczenia ze zbożami założono na dwóch poziomach agrotechnicznych (przeciętnym i intensywnym), na każdym poziomie w dwóch powtórzeniach. Owies na jednym poziomie agrotechnicznym, ponieważ nie było zwyżki plonu przy wyższym poziomie nawożenia azotem.
Poziom a1 w porównaniu do poziomu a2, charakteryzuje się niższą dawką nawożenia azotowego o 40kg w czystym składniku na jeden hektar i brakiem dolistnego dokarmiania nawozami wieloskładnikowymi oraz nie stosuje się antywylegacza i nie wykonuje się grzybobójczych zabiegów ochrony roślin.
Dobór odmian do doświadczeń w obrębie poszczególnych gatunków jest określany przez Wojewódzki Zespół PDO. Odmiany wzorcowe są we wszystkich doświadczeniach jednakowe – zgodne z instrukcją COBORU. Natomiast celem doświadczeń jest utworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy w województwie.
Jeden z punktów doświadczalnych od ponad 20 lat zlokalizowany jest w ŚODR Częstochowa o/Mikołów w miejscowości Paniowy.
Na 12-to hektarowym polu, o warunkach glebowych reprezentatywnych dla województwa śląskiego (kompleks żytni bardzo dobry i dobry) można obejrzeć ponad 150 odmian ważniejszych roślin rolniczych (zboża ozime i jare, rośliny strączkowe i mieszańce kukurydzy. W obrębie poszczególnych gatunków szczególną uwagę należy zwrócić na odmiany nowe, które w najbliższych latach stopniowo będą wypierać odmiany obecnie rozpowszechnione w uprawie.
W doświadczeniach łanowych prezentujemy:
– ponad 100 odmian zbóż ozimych i ponad 50 odmian zbóż jarych. Staramy się w miarę możliwości pokazywać obok odmian posiadających aktualnie największe znaczenie w uprawie także nowości odmianowe. W odniesieniu do wszystkich zbóż stosujemy dwa warianty technologii produkcji, różniące się wysokością ponoszonych nakładów. Zróżnicowanie dotyczy nawożenia i  ochrony roślin.
– rośliny strączkowe tj. około 20 odmian grochu
-mamy również w uprawie 20 odmian kukurydzy.
Odmiany są z różnych hodowli polskich i zagranicznych tak, że jest szeroka gama odmian do porównania i wyboru dla Rolnika.
Zapraszamy na nasze pola.