województwo: wielkopolskie
powiat: pleszewski
gmina: Pleszew
kod i poczta: 63-300
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
inne rodzaje aktywności: Inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 7.12.2021

Gospodarstwo demonstracyjne w Zespole Doradczym nr 7 w Marszewie  od wielu lat na powierzchni 2,807 ha prezentuje kolekcję odmian roślin uprawnych najczęściej uprawianych gatunków. Corocznie na polu demonstracyjnym eksponowanych jest od 140 do 160 najnowszych odmian polecanych przez czołowych hodowców materiału siewnego i sadzeniakowego.

W kolekcji można zapoznać się z odmianami roślin uprawnych zalecanych przez Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe do uprawy na danym obszarze(Lista Zalecanych Odmian dla województwa wielkopolskiego). Odmiany z Listy w prowadzonych w ostatnich latach doświadczeniach potwierdzają swoją dużą przydatność do uprawy w warunkach województwa wielkopolskiego. Taka informacja ułatwia rolnikom dokonanie wyboru odmian najlepiej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Prowadzona od 1997 roku kolekcja jest znakomitym  warsztatem dla okolicznych rolników oraz uczniów znajdującego się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

PZDR nr 7 corocznie w połowie czerwca organizuje na polu demonstracyjnym Marszewskie Dni Pola, na których rolnicy mają możliwość zapoznania się z wszelkimi innowacjami wdrażanymi w rolnictwie oraz z najnowszymi osiągnięciami firm okołorolniczych w dziedzinie mechanizacji prac polowych. Podczas dni pola firmy uczestniczące realizują mechanizacyjne pokazy polowe.

W odpowiedzi na rosnącą  intensyfikację produkcji rolnej, a zwłaszcza nadmierną chemizację prowadzącą do skażenia środowiska i zachwiania równowagi w ekosystemach od 1 stycznia 2014 roku profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin stosują zasady integrowanej ochrony roślin. Nakładają one na producentów obowiązek stosowania integrowanych metod ochrony, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa żywności, wysoką jakość i bezpieczeństwo zebranych plonów. Integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

Wychodząc naprzeciw założeniom integrowanej ochrony roślin już od 2012 roku na polu demonstracyjnym PZDR nr 7 w Marszewie prowadzone są obserwacje związane z systemami wspomagania decyzji (SWD), a od 2016 roku prowadzona jest sygnalizacja agrofagów w uprawach rolniczych.

Na potrzeby monitorowania agrofagów corocznie zakładane są poletka testowe z różnymi wariantami prowadzenia ochrony roślin. Doświadczalne poletka z uprawą ziemniaków oraz pomidorów gruntowych, na których prowadzona jest ochrona z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji Neg-Fry, prowadzone są w trzech wariantach:

– ochrona tradycyjna,

– ochrona według sygnalizacji systemu Neg-Fry,

– poletko kontrolne bez ochrony.

Monitoring patogenów i szkodników jest prowadzony również na poletkach:

– buraków cukrowych (monitoring występowania rolnic i chwościka),

– ziemniaków (występowanie stonki ziemniaczanej),

– żyta ozimego (występowanie rdzy brunatnej).

Działania te znalazły odzwierciedlenie w realizowanym od 1 czerwca 2019 roku ogólnopolskim projekcie „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” – eDWIN, którego liderem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ze względu na dużą różnorodność gatunkową roślin uprawnych oraz możliwość prowadzenia wybranych upraw bez ochrony chemicznej poletka w Marszewie stanowią bardzo dobrą bazę do testowania systemów wspomagania decyzji realizowanych w projekcie eDWIN.  Od 2022 roku na poletkach wdrażane będą biologiczne systemy ochrony wybranych gatunków roślin uprawnych, między innymi ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką z wykorzystaniem dobroczynka.

Kolekcja odmian wykorzystywana jest przez pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego również do realizacji zadań upowszechnieniowych: demonstracji, pokazów, warsztatów i spotkań polowych.  Jest to również doskonała baza do organizowania spotkań i szkoleń w ramach operacji SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) oraz doskonalenia doradców w formie warsztatów polowych. Na miejscu funkcjonuje baza szkoleniowa, którą tworzą dwie sale konferencyjne (dla 45 i 20 osób) oraz 25 miejsc noclegowych, które mieszczą się w siedzibie PZDR w Marszewie.

Warto wspomnieć, że w sieci Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu funkcjonują stacje agrometeorologiczne, a jedna z nich znajduje się również w Marszewie.

Na poletkach nie jest stosowana metodyka doświadczalna, a uzyskane wyniki mają charakter poglądowy.