województwo: małopolskie
powiat: krakowski
gmina: Kocmyrzów-Luborzyca
kod i poczta: Prusy - 32-010 Kocmyrzów
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste, sadownicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 24.03.2022

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zwane dalej RGD) jest jednostką ogólnouczelnianą.

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UR z siedzibą w Prusach powołano w  2010 roku.  Uprzednio, od 1994 r., gospodarstwo funkcjonowało w strukturach Stacji Doświadczalnej Katedry/Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin.

RGD prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność usługową na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.

Do podstawowych zadań RGD należy:

  • prowadzenie produkcji rolniczej i działalności usługowej z zakresu rolnictwa;
  • tworzenie dla jednostek naukowo-dydaktycznych Uczelni bazy dla realizacji prac naukowo-badawczych, głównie poprzez prowadzenie produkcji rolniczej, w celu zabezpieczenia potrzeb paszowych zwierząt doświadczalnych oraz produkcja ściółki dla tych zwierząt;
  • prowadzenie produkcji rolniczej pozwalającej na realizację zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki studenckie i inne);
  • świadczenie usług na rzecz uczelnianych stacji doświadczalnych;
  • wdrażanie do gospodarki rolnej wyników badań naukowych;
  • prowadzenie działalności dla uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych;
  • tworzenie dobrego wizerunku Uczelni poprzez stosowanie w praktyce nowoczesnej wiedzy naukowej, wdrażanie nowoczesnej praktyki rolniczej oraz ich popularyzację.

Powierzchnia Rolniczego Gospodarstwa Rolnego wynosi 212 ha i obejmuje grunty zlokalizowanie na terenie powiatu krakowskiego w Prusach, Mydlnikach i Garlicy Murowanej.

W siedzibie gospodarstwa w Prusach znajdują się niezbędne do produkcji rolnej obiekty gospodarcze oraz specjalistyczny park maszynowy. Produkcja roślina jest ukierunkowana na uprawę zbóż towarowych (głównie pszenicy i kukurydzy) oraz roślin przemysłowych (rzepaku i buraków cukrowych). Od kilku lat prowadzone są doświadczenia odmianowe na kukurydzy. Produkcja jest prowadzona w oparciu o elementy rolnictwa precyzyjnego. Wykorzystuje się cyfrowe mapowanie gleby do tworzenia komputerowych map typów i właściwości gleby. Mapowanie plonu, zmienne nawożenie z wykorzystaniem N-Testera.

Wyniki doświadczeń oraz wyniki produkcyjne prezentowane są m.in. podczas jesiennej wystawy AGRO – KRAK organizowanej rokrocznie przez RGD UR, w siedzibie gospodarstwa w Prusach. W trakcie wydarzenia powadzone są pokazy zbioru kukurydzy i uprawy roli agregatami uprawowymi. Odwiedzający mogą zobaczyć prezentację ciągników i maszyn oraz środków do produkcji rolnej (nasiona siewne, nawozy, stymulatory wzrostu) wielu renomowanych producentów. AGRO – KRAK cieszy się uznaniem wśród miejscowych rolników i regionalnych firm, gdyż stwarza okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, poznania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych.

Na polach RGD zlokalizowanych w podkrakowskiej Garlicy Murowanej w gminie Zielonki prowadzona jest uprawa sadownicza jabłoni i gruszy, na powierzchni 8 ha. Wiosną 2007 r. jako uzupełnione kolekcji sadowniczej została wprowadzona winorośl, w liczbie 250 sztuk w 5 odmianach. W kolejnych latach ta mini winnica została powiększona do 1,3 ha powierzchni, na której obecnie rośnie blisko 3000 krzewów w 15 odmianach. W 2013 r. winnica została zarejestrowana w Agencji Rynku Rolnego oraz w Urzędzie Celnym pod nazwą Winnica „Garlicki Lamus”. W tym też roku rozpoczęto w niej produkcję certyfikowanego wina z przeznaczeniem na sprzedaż, pod handlową nazwą „Uniwersyteckie Grono”. Winnica ma do dyspozycji doskonale przygotowaną i wyposażoną winiarnię przy Al. 29-listopada, w której oprócz samej produkcji (przerobu winogron) prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu enologii.

W Winnicy „Garlicki Lamus” pod koniec września odbywa się Święto Winobrania połączone ze zwiedzaniem winnicy, stacji doświadczalnej i pasieki. Podczas tego wydarzenia promocyjnego można skosztować starych i nowych odmian jabłek, wina, cydrów i soków. Zainteresowani mogą zobaczyć  najstarszą część Stacji Doświadczalnej, ponad 40-letni sad pomologiczny (1,0 ha), w którym rośnie około 260 odmian jabłoni.

Kontakt:
Prusy – ul. Uniwersytecka 7
32-010 Kocmyrzów
|tel. 12 387-10-15
rgd.prusy@urk.edu.pl