województwo: lubelskie
powiat: lubelski
gmina: Jastków
kod i poczta: 21-002 Jastków
produkcja roślinna: zboża, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Dominika Jałocha
Specjalista ds. ochrony środowiska
djalocha@lodr.konskowola.pl

601 584 916

Data wpisu 14.07.2022

Zakład położony jest w gminie Jastków w województwie lubelskim, w północno-wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego stanowiącego subregion Wyżyny Lubelskiej, w pasie wyżyn południowopolskich, przez którą przepływają rzeki Ciemięga i Czechówka, będące dopływami Bystrzycy. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Jastkowa jest dobra o dość korzystnych warunkach klimatycznych. Pokrywa glebowa jest słabo zróżnicowana pod względem typologicznym. Przeważają lessy i utwory lessowate. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne dobrej jakości (klasy  IIIa, IIIb oraz w niewielkich ilościach II i I).

Decyzją Dyrekcji IUNG w 2001 roku Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu w Jastkowie przekształcono (jako jedyny z terenowych zakładów o profilu rolniczym) w przedsiębiorstwo działające w innej formie organizacyjno-prawnej; powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzony Rolniczy Zakład Doświadczalny „JASTKÓW” Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem samodzielnym finansowo, prowadzi własne rozrachunki finansowo-księgowe i sporządza pojedynczy bilans (nie jest on częścią składową zbiorczego bilansu Instytutu). Spółka nie jest też dotowana przez Instytut. Z tytułu posiadania 100% udziałów Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Sp. z o.o. Instytut wypełnia prawa i obowiązki jedynego wspólnika wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

Przedsiębiorstwo rolne prowadzi produkcję roślinną w zakresie uprawy chmielu oraz zbóż (pszenica ozima, pszenżyto ozime). Działalnością przeważającą Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Spółka z o.o. stanowiącą specjalizację spółki, wynikającą z generowanych przychodów oraz wpisaną do KRS, jest działalność prowadzona pod kodem 01.28.Z – uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, bowiem tak klasyfikowana jest produkcja surowca chmielowego. W ostatnich latach powierzchnia plantacji systematycznie wzrasta, a Spółka należy do największych producentów chmielu w Polsce. Produkcja chmielu prowadzona jest w technologii integrowanej. Całość wyprodukowanego w Spółce surowca chmielowego certyfikowana jest przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i uzyskuje ustawowo wymagane certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.  Część plantacji podlega certyfikacji z zakresu integrowanej produkcji oraz  systemu jakości GLOBAL G.A.P.

Od 2017 roku Spółka uczestniczy w Projekcie POIR dofinansowanym przez NCBiR „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin”, realizowanym przez Energy Composites Sp. z o.o., IUNG PIB w Puławach oraz RZD JASTKÓW Sp. z o.o.  W ramach realizowanego projektu wdrożono innowacyjne kompozytowe konstrukcje na plantacjach chmielu, wyposażone w monitoring warunków pogodowych.      W związku z utrzymującym się deficytem wody wybudowano głębinowe ujęcie wody zasilane autonomicznie oraz innowacyjny system nawadniania plantacji chmielu. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykonał szereg prac badawczych i analiz. W ramach projektu w IUNG PIB opracowana została również Metodyka Integrowanej Produkcji Chmielu.

Szczegółowe informacje oraz obszerny materiał fotograficzny dotyczące Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Sp. z o.o. znajdują się na stronie internetowej Spółki: chmielrzd.pl