województwo: lubelskie
powiat: hrubieszowski
gmina: Werbkowice
kod i poczta: 22-550 Werbkowice
produkcja roślinna: zboża, okopowe
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, konie, owce
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Dominika Jałocha
Specjalista ds. ochrony środowiska
djalocha@lodr.konskowola.pl

601 584 916

Data wpisu 27.05.2022

RZD Werbkowice

Dyrektor RZD Werbkowice: dr inż. Piotr Kozera

Kontakt:
RZD Werbkowice
ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice
tel.: 84 657 23 40
e-mail: RZD.Werbkowice@iung.pulawy.pl

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach jest jednym z ośmiu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych należących do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Zakład położony jest w gminie Werbkowice (woj. lubelskie), w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Rzeźba terenu falista, część pól uprawnych na stokach o kształcie wypukłym. W skład zakładu wchodzą dwa obiekty – Werbkowice i Kotorów. Użytki rolne cechują się dużym udziałem trwałych użytków zielonych (ok. 50% powierzchni), położonych w dolinie rzeki Huczwy. Występuje duża zmienność pokrywy glebowej; na gruntach ornych dominują czarnoziemy (zdegradowane i deluwialne) oraz gleby brunatne, a w siedliskach łąkowych – gleby torfowe i murszowate. W przypadku gruntów ornych przeważają kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre (kl. I-IIIb), zaś użytki zielone są głównie średniej i słabej jakości (kl. IV-V). Warunki agroklimatyczne w okresie wegetacji roślin są zbliżone do optymalnych z okresami posusznymi.

Powierzchnia ogółem: 518,5754 ha

Nieużytki: 44,9566 ha

Łąki: 187,6239 ha

Pastwiska: 44,0404

Rola: 241,9545 ha

Werbkowice są zakładem o dużym stopniu specjalizacji w zakresie chowu bydła mlecznego. Udział produkcji zwierzęcej (mleko i żywiec) w wartości towarowej produkcji brutto w ostatnich latach wynosił średnio 85%. Pomieszczenia inwentarskie spełniają normy UE dotyczące dobrostanu zwierząt.

Obsada zwierząt sztukach na dzień 01.01.2022 r.:

Bydło = 485 szt:

 • Buhaj rozpłodowy 7 szt
 • Krowy 219 szt
 • Jałówki cielne 17 szt
 • Jałówka pow. 1 roku 136 szt
 • Młodzież do 1 roku 106 szt

Produkcja mleka przekracza 9 tys. l rocznie od krowy.

Dodatkowo na małą skalę prowadzone są hodowla koni i owiec.

Owce = 44 szt:

 • Tryki 3 szt
 • Maciorki 14 szt
 • Młodzież 27 szt

Konie = 7 szt:

 • Klacze 4 szt
 • Źrebaki od 1 roku do 3 lat 1 szt
 • Źrebaki do 0,5 roku 2 szt

Na gruntach ornych uprawia się rośliny towarowe – pszenice (ozimą i jarą-25%) ,buraka cukrowego – 21% i kukurydzę na ziarno – 22%, a także jako uzupełnienie bazy paszowej dla bydła ‒ kukurydzę na kiszonkę – 24,5%  i mieszankę zbożową – 3,5%. Udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi około 25%, plony ziarna pszenicy osiągają poziom ok. 7 t/ha, a plony korzeni buraka cukrowego 61 t/ha. W 2022 roku na 10 ha zasiano dynie – 4%. Poziom nawożenia mineralnego niski (ok. 105 kg NPK∙ha-1 UR), głównie z powodu dość obfitego nawożenia pól uprawnych obornikiem i gnojowicą pochodzącymi z własnej produkcji zwierzęcej.

Oprócz doświadczalnictwa polowego ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (burak cukrowy, pszenica ozima) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej zakładu. Realizowane są także prace w ramach monitoringu suszy rolniczej.

Ponadto zakład współpracuje z ośrodkami naukowo-edukacyjnymi oraz izbami rolniczymi i sąsiadującymi producentami rolnymi.