województwo: pomorskie
powiat: gdański
gmina: Pszczółki
kod i poczta: 83-032 Pszczółki
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn
Jarosław Cichocki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
j.cichocki@podr.pl

797 010 602

Data wpisu 6.06.2022

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelisławkach jest zlokalizowany w gminie Pszczółki (woj. pomorskie) na obszarze Pojezierza Kaszubskiego (u zbiegu 3 mezoregionów: Pojezierza Starogardzkiego, Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego). Rzeźba terenu falista z niewielkimi spadkami i lokalnie głębokimi dolinami.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Żelisławek jest dość korzystna dla produkcji rolniczej. Badania wskazują, że zakład prowadzi działalność w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz i zdecydowanie ujemnym bilansem wodnym w okresie wegetacji roślin. Grunty orne zajmują 95% powierzchni użytków rolnych o znacznej mozaikowatości pokrywy glebowej, z dominacją gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Przeważają gleby kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego (głównie klasy IIIb i IVa).

Żelisławki są gospodarstwem bezinwentarzowym, o jednokierunkowym nastawieniu na produkcję zbóż. W ostatnich latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 58%. W strukturze zasiewów zboża zajmują ok. 70% powierzchni. Uprawia się głównie pszenicę ozimą, pszenżyto ozime i jęczmień jary, a także rzepak ozimy i burak cukrowy. W ostatnich latach plon ziarna zbóż kształtował się na poziomie 6,6 t/ha, a plony korzeni buraka cukrowego przeciętnie 78 t/ha. Poziom nawożenia mineralnego wynosił średnio 260 kg NPK/ha UR.

W zakładzie, oprócz produkcji rolniczej i doświadczeń polowych, prowadzi się badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto wykonywane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (6 wdrożeń praktyk niskoemisyjnych).