województwo: lubuskie
powiat: żagański
gmina: Brzeźnica
kod i poczta: 68-113 Brzeźnica
produkcja zwierzęca: owce
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), Zagrody edukacyjne w KSGE
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91 66-100 Sulechów
Tomasz Sakowicz
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
t.sakowicz@lodr.pl

513 979 507,
(68) 385 20 91, wew. 371

Data wpisu 4.06.2024

Gospodarstwo rodzinne ”Smaki Przylasek” powstało w 2002 roku w Przylaskach, gmina Brzeźnica, powiat żagański, województwo lubuskie. Ma obecnie powierzchnię 48 ha z czego 15ha to grunty własne. 21ha stanowią użytki zielone, grunty orne 17ha, pozostały areał obejmują lasy, zadrzewienia i zakrzewienia oraz 4 oczka wodne.

Gospodarstwo powstało na obszarze, który przez kilkanaście lat nie był użytkowany rolniczo. Przywrócony do produkcji, wykarczowany areał stanowi 4/5 ogólnej powierzchni gospodarstwa. 1/5 celowo została pozostawiona jako ostoja dla naturalnie żyjących tam roślin i zwierząt. Utworzone  oczka wodne stanowią magazyny wody dla żyjących dziko zwierząt oraz  małe zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę. Magazynowanie wody jest szczególnie ważne z powodu występujących co roku okresów suszy.

Na gruntach ornych uprawiane są obecnie rośliny pastewne, bobowate, które służą do pozyskiwania paszy dla owiec a także są źródłem nektaru i pyłku dla posiadanej pasieki. TUZ to łąki i pastwiska. Większość łąk użytkowanych przez gospodarstwo to cenne użytki przyrodnicze zaklasyfikowane jako półnaturalne łąki świeże. Użytki zielone stanowią źródło siana, które jest podstawową paszą dla owiec w okresie zimowym. Od 2010 roku gospodarstwo prowadzi ekologiczną produkcję roślinną – obecnie  certyfikacją są objęte TUZ, uprawy pastewne, przydomowe drzewa i krzewy owocowe oraz krzewy winorośli  a także warzywa i zioła. Kształt gospodarstwa ciągle ewoluował i obecnie stanowi zintegrowaną ze środowiskiem naturalnym, zrównoważona produkcję roślinną, połączoną z produkcją zwierzęcą, której jest podporządkowana.

Gospodarstwo posiada pasiekę, która liczy 20 pni. Stado owiec składa się z 88 matek, głównie rasy kameruńskiej oraz mieszańców z rasami mięsnymi ( BMC i droper). Mamy zarejestrowany RHD oraz jesteśmy członkiem Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, gdzie mamy zarejestrowane swoje produkty.

Źródła dochodów w gospodarstwie są celowo zdywersyfikowane. Składają się na nie :

 •  sprzedaż miodów surowych i miodów z dodatkami oraz octów jabłkowych i zakwasów. syropów ziołowych, kwasu chlebowego na miodzie, kombucha na miodzie,
 • sprzedaż żywych jagniąt do dalszej hodowli,
 • warsztaty i szkolenia przeprowadzane w gospodarstwie,
 • dochody z zagrody edukacyjnej.

Prowadząc gospodarstwo mamy kilka celów:

 • propagowanie żywności wysokiej jakości o właściwościach pro zdrowotnych,
 • popularyzowanie hodowli owiec i konsumpcji jagnięciny,
 • popularyzowanie rolnictwa ekologicznego wśród rolników,
 • wyhodowanie krzyżówki owcy kameruńskiej z rasami mięsnymi o szybkich przyrostach, dużej odporności i łatwości w hodowli, gubiącej runo,
 • dążenie do utrzymywania się wyłącznie z dochodów z gospodarstwa,
 • pokazanie wsi jako miejsca atrakcyjnego do życia i prowadzenia własnego biznesu,
 • edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W 2023 roku nasze gospodarstwo zajęło I miejsce w organizowanym przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Konkursie na “Najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa lubuskiego”. Na co dzień współpracujemy z LODR w Kalsku . Lubuskim Centrum Produktu Regionlanego, Fundacją Natura Polska. Bierzemy udział w projekcie BASCIL-utworzenie sieci turystyki kulinarnej na terenie województwa lubuskiego. Przygotowujemy się do przyjmowania grup turystów kulinarnych. Planujemy  wprowadzić do sprzedaży produkty z jagnięciny.