województwo: podlaskie
powiat: wysokomazowiecki
gmina: Sokoły
kod i poczta: 18-218 Sokoły
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste, miododajne, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Łukasz Mioduszewski
Główny specjalista ds. użytków zielonych w dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
lmioduszewski@odr-szepietowo.pl

86 275 89 16

Data wpisu 20.07.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie

województwo: podlaskie

powiat: wysokomazowiecki

gmina: Sokoły

miejscowość: Krzyżewo 26

kod i poczta: 18-218 Sokoły

produkcja roślinna: zboża, okopowe, bobowate grubonasienne i drobnonasienne, soja, oleiste, wiechlinowate

inne rodzaje aktywności: doświadczenia, prace badawcze

wybrane tematy prezentacji: utrzymywanie żyzności i gospodarowanie glebą, ochrona roślin, zwalczanie chwastów, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)w Słupi Wielkiej gospodarującym łącznie na 258,65 ha gruntów rolnych (w tym 201,29 ha w Krzyżewie).

SDOO w Krzyżewie podlega Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie oraz Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach.

SDOO w Krzyżewie działa od 1952 r.

Stacja prowadzi głównie badania Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) w celu:

– rejestracji odmian roślin rolniczych (badania urzędowe)

– w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Prowadzone jest szereg doświadczeń polowych – odmianowych i agrotechnicznych dla poszczególnych gatunków roślin, na podstawie, których określany jest poziom plonowania poszczególnych odmian, ich zdrowotność, odporność na choroby i szkodniki, stresy biotyczne i abiotyczne.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest systemem, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje rolnicze, samorządy, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe oraz inne instytucje działające na rzecz rolnictwa. Na podstawie wyników doświadczeń PDO tworzone są dla poszczególnych województw „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa”. Za realizację PDO na terenie województwa odpowiada Dyrektor Stacji. Wyniki tych doświadczeń oraz LOZ ułatwiają rolnikom wybranie odmian dostosowanych do uprawy w ich warunkach gospodarowania i stosowanych technologii produkcji. Wyniki oceny odporności odmian na choroby i inne agrofagi są podstawowym źródłem informacji o przydatności odmian do integrowanej ochrony roślin. Wyniki doświadczeń prowadzonych na różnych poziomach agrotechniki pozwalają dobrać odmiany do intensywnych i zrównoważonych systemów gospodarowania w rolnictwie.

Corocznie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie organizuje Dni Pola, Dzień Kukurydzy i Soi i różnego rodzaju szkolenia, na których rolnicy bezpośrednio na polu mogą zobaczyć odmiany poszczególnych gatunków roślin rolniczych i naocznie przekonać się jak plonują i czy są podatne na choroby. Dodatkowo w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU organizowane są pokazy na poletkach demonstracyjnych odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubin wąskolistny, łubin żółty, bobik) i soi z Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie.

W ramach popularyzacji odmian polecanych do uprawy w warunkach województwa podlaskiego corocznie wydawane są publikacje nt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków oraz roślin bobowatych grubonasiennych i soi” a także „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego”, które dostarczają rzetelnej informacji o wartości gospodarczej odmian i tym samym pośrednio mają wpływ na poprawę kondycji i konkurencyjności gospodarstw rolniczych.

WARSZTATY POLOWE

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się Warsztaty Polowe zorganizowane przez COBORU Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.

Niedziela 19 czerwca 2022 roku przywitała uczestników imprezy letnią, słoneczną pogodą. Do SDOO licznie przybyli rolnicy, studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół średnich o kierunkach rolniczych, a także przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz firmy prywatne związane z sektorem rolno-spożywczym. Do Krzyżewa przyjechali również pracownicy SDOO w Ciciborze Dużym z województwa lubelskiego.

Podczas warsztatów zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu poświęconego tematyce zrównoważonej agrotechniki upraw będącej gwarancją rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście strategii Europejski Zielony Ład oraz poznali możliwości finansowania inwestycji i działań służących ochronie środowiska i klimatu w ramach Planu Strategicznego na lata 2023- 2027.

Nieodłącznym elementem warsztatów było zwiedzanie poletek doświadczalnych z kolekcją odmian zbożowych jarych i ozimych oraz roślin bobowatych grubonasiennych. Rolnicy z zaciekawieniem obejrzeli również pokaz prac maszyn rolniczych, które podczas wykonywanych zabiegów zwiększają ochronę środowiska.

Warsztaty polowe były dla uczestników okazją do dzielenia się doświadczeniami związanymi z produkcją roślinną, dały możliwość otwartej dyskusji i poszerzania swojej wiedzy.

 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie

województwo:  podlaskie

powiat: łomżyński

gmina:  Piątnica Poduchowna

miejscowość: Marianowo 13

kod i poczta:      18-421  Piątnica Poduchowna

produkcja roślinna:         zboża, okopowe, bobowate grubonasienne, soja, oleiste

inne rodzaje aktywności:             doświadczenia, prace badawcze

wybrane tematy prezentacji:      Postęp biologiczny w produkcji roślinnej, nowe gatunki  i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania, odmiany tolerancyjne na suszę,  utrzymywanie żyzności i gospodarowanie glebą, ochrona roślin, zwalczanie chwastów, rolnictwo precyzyjne

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie  jest jednostką SDOO w Krzyżewie i  gospodaruje  na powierzchni 31,47 ha gruntów rolnych, w tym  30,24 ha płodozmian doświadczalny.

ZDOO w Marianowie działa od 1953 r.

W ramach swojej działalności  prowadzi badania wartości gospodarczej odmian z roślinami rolniczymi, również realizuje szereg doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z ważniejszymi gatunkami roślin uprawnych. Głównym celem PDO jest rekomendacja odmian do praktyki rolniczej i tworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Listy te stanowią podstawowe i obiektywne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian do uprawy w danym rejonie.. Prowadzi także usługową działalność doświadczalną, a na polach wyrównawczych  produkcję rolniczą ze zbożami, okopowymi i bobowatymi grubonasiennymi.

DNI KUKURYDZY I SOI W ZDOO W MARIANOWIE

9 września 2022 roku, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie po raz kolejny odbył się „Dzień Kukurydzy i Soi”.

Na początku spotkania prof. Henryk Bujak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, jednocześnie specjalista Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa podkreślał, że kukurydza jest bardzo ważną rośliną, zwłaszcza w hodowli bydła. Wskazywał, że dzięki temu, że mamy i tak plenne i dobrze plonujące na terenie północno-wschodniej Polski odmiany, hodowla bydła jest tak mocno rozwinięta.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów dr. inż. Doroty Dec z Politechniki Białostockiej, która mówiła o „Zaletach i wadach bezorkowej uprawy kukurydzy” oraz o „Technologii uprawy soi w polskich warunkach”. W trakcie prelekcji zapoznano wszystkich zainteresowanych z tajnikami uprawy obu gatunków, opłacalnością produkcji tych roślin na tle pozostałych gatunków, nowymi wyzwaniami w świetle zmian klimatycznych oraz perspektywą uprawy obu tych gatunków, a zwłaszcza soi na najbliższe lata.

Kolejnym punktem programu było przejście na pola doświadczalne ZDOO, na których wszyscy mogli zapoznać się z kolekcją odmian kukurydzy i soi. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat uprawy obu gatunków.

 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach

województwo:  podlaskie

powiat: białostocki

gmina:  Choroszcz

miejscowość: Łyski ul. Warszawska 80

kod i poczta:      16-070  Choroszcz

 

produkcja roślinna:         warzywa, wybrane rośliny sadownicze, zboża, bobowate grubonasienne

inne rodzaje aktywności:             doświadczenia, prace badawcze

wybrane tematy prezentacji:      utrzymywanie żyzności i gospodarowanie glebą, ochrona roślin, zwalczanie chwastów

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach  jest jednostką SDOO w Krzyżewie i  gospodaruje  na powierzchni 26,05 ha gruntów rolnych.

ZDOO w Łyskach działa od 1973 r.

Zakład prowadzi głównie badania Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) w celu:

– sporządzania List Opisowych Odmian roślin warzywnych i sadowniczych (badania urzędowe)

– badania zimotrwałości odmian zbóż ozimych

– w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Prowadzone jest szereg doświadczeń polowych – odmianowych i agrotechnicznych dla poszczególnych gatunków roślin, na podstawie których określany jest poziom plonowania poszczególnych odmian, ich zdrowotność, odporność  na choroby i szkodniki, stresy biotyczne i abiotyczne.

SZKOLENIE W ZAKRESIE UPRAWY, OCHRONY I PIELĘGNACJI T SZKOLENIE W ZAKRESIE UPRAWY, OCHRONY I PIELĘGNACJI TRUSKAWEK

W dniach 9-11 maja 2022 roku Centrala Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Łyskach oraz inspektorem oceny odmian Michałem Dybowskim przeprowadziła szkolenie metodyczne w zakresie uprawy, ochrony i pielęgnacji truskawek.

Podczas szkolenia zostały omówione kwestie związane z wymogami prawidłowej uprawy roślin truskawki: przygotowanie stanowiska, sadzenie, nawadnianie, ochrona roślin oraz szereg specyficznych zabiegów pielęgnacyjnych, których ta uprawa wymaga. Niezmiernie ważnym elementem szkolenia było przedstawienie sposobów dezynfekcji gleby oraz różnych technologii prowadzenia uprawy (od tradycyjnych w polu do bardzo intensywnych pod osłonami). Szczególnie interesujące były praktyczne informacje przedstawione przez poszczególnych wykładowców odnoszące się do pobierania próbek glebowych, ustalania dawek nawozowych w oparciu o wyniki analiz glebowych, sposobów zapewnienia skutecznej ochrony roślin przed najważniejszymi chorobami i szkodnikami itp. zagadnienia. Tę część szkolenia prowadzili wykładowcy z bogatym doświadczeniem w zakresie uprawy roślin jagodowych (Zbigniew Jarosz – UP Lublin, Paweł Krawiec – Horti Team, Barbara Błaszczyńska – Agrosimex). W przypadku truskawki ważną kwestią jest też produkcja zdrowego i odpowiedniej jakości materiału rozmnożeniowego (w tym różnego rodzaju typy sadzonek), a także obowiązujący system certyfikacji. Ta część szkolenia została szczegółowo omówiona przez Izę Witczak z Boryna Plant oraz przez Wiesławę Kowalczyk z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Problematyka badań i oceny odmian w doświadczeniach WGO oraz OWT została zaprezentowana przez specjalistki COBORU: Katarzynę Bartoszak i Aleksandrę Siwik.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia był wyjazd terenowy na doświadczenie prowadzone w ZDOO w Łyskach oraz na plantację towarową położoną w okolicy Białegostoku. Biorąc pod uwagę duże znaczenie gospodarcze gatunku, znaczny postęp hodowlany oraz bardzo szybki rozwój nowych technologii uprawy zdobyta przez specjalistów wiedza będzie z pewnością wykorzystana w procesie badania i oceny odmian truskawki.

Pracownik kontaktowy:

Arkadiusz Kalinowski

e-mail: A.Kalinowski@krzyzewo.coboru.pl

tel. 604 997 452