województwo: śląskie
powiat: gliwicki
gmina: Toszek
kod i poczta: 44-180 Toszek
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: Zastosowanie nowych technologii

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 1.07.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w województwie śląskim utworzona została w 1952 roku w Krzyżowicach, natomiast przeniesiona do Pawłowic w 1992 roku.

Stacji podlegają dwa zakłady doświadczalne, ZDOO w Kochcicach i ZDOO w Żabnicy.

Aktualnie powierzchnia, którą dysponuje Stacja wynosi 162,33 ha, w tym płodozmian doświadczalny 152,3 ha.

W SDOO uprawiane są rośliny rolnicze tj. zboża, kukurydza, rzepak, bobowate, oleiste i ziemniaki.

W ramach swojej działalności prowadzi badania wartości gospodarczej odmian z roślinami rolniczymi, jak także realizuje szereg doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych. Ponadto prowadzi również usługową działalność doświadczalną i produkcję rolniczą.

SDOO w Pawłowicach od 2021 r. prowadzi działalność ekologiczną. Na certyfikowanej działce realizujemy doświadczenia z roślinami rolniczymi sprawdzając przydatność odmian do uprawy w gospodarstwach ekologicznych województwa śląskiego.

W roku 2017 Dyrektora SDOO Pawłowice zgłoszono do Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU W KATEGORII: PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE” przez Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach. W listopadzie 2017 r. odbyło się posiedzenie kapituły, w trakcie którego wyłoniono dziesięciu laureatów XXIV edycji w pięciu kategoriach. Konkurs jest prestiżowy w branży rolnej i wpisuje się na stałe do kalendarza najważniejszych imprez rolniczych w kraju. Z jednej strony pokazuje ciężką pracę polskiego rolnika, a z drugiej strony pokazuje wielkie przemiany jakie zaszły i wciąż zachodzą w rolnictwie i na polskiej wsi. W ocenie kapituły konkursu SDOO Pawłowice jest przodującą jednostką COBORU w skali kraju. Nagrodą w konkursie jest tytuł – Farmer Roku i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno- reklamowych, statuetka ,,Złote Jabłko” -symbol konkursu, pamiątkowy grawerton, list gratulacyjny od Prezydenta RP, puchar Ministra Rolnictwa.

Od 2017 roku Stacja uczestniczy w programie Inicjatywa Białkowa COBORU, który ma na celu określenie rejonów kraju najbardziej odpowiednich do uprawy gatunków roślin białkowych i jednocześnie wskazanie najlepszych odmian do uprawy.

Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych: bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi. Poprawa bilansu paszowego i białkowego w kraju, alternatywa dla pasz GMO, zwiększanie bioróżnorodności w uprawie roślin to niewątpliwie korzyści z rozszerzenia areału uprawy soi i roślin bobowatych.

Do głównych zadań Stacji i podległych Zakładów należy:

  1. Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
  2. Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
  3. Koordynacja realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie.
  4. Ustalanie List Odmian Zalecanych na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach programu PDO.
  5. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
  6. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej.