województwo: świętokrzyskie
powiat: jędrzejowski
gmina: Słupia
kod i poczta: 28-350 Słupia
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
Jarosław Nowak
Starszy specjalista ds. technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa
jaroslaw.nowak@sodr.pl

789 238 154

Data wpisu 9.12.2021

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi, pow. jędrzejowski, została zorganizowana w 1955 oku przy tamtejszym PGR i do 1957 roku działała jako jednostka budżetowa.

Stacja prowadzi doświadczenia z roślinami rolniczymi na rędzinie o podłożu marglowym, należącej do III klasy bonitacyjnej. Gruntów uprawnych 126 ha

Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i pełni rolę stacji koordynującej PDO w województwie świętokrzyskim. PDO  jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.

Stacja od 2017 roku uczestniczy w programie INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU która ma na celu określenie rejonów kraju najbardziej odpowiednich do uprawy gatunków roślin białkowych i jednocześnie wskazanie najlepszych odmian do uprawy. Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz mało jeszcze znanego w naszym kraju gatunku, jakim jest soja.

 

1. Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
2. Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
3. Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.
4. Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
5. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
6. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Słupi

Słupia 256
28-350 Słupia
pow. Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

tel. i faks: 41 381 60 03
email: sdoo@slupia.coboru.gov.pl

https://slupia.coboru.gov.pl/