województwo: zachodniopomorskie
powiat: Szczecin
gmina: Szczecin
kod i poczta: 70-847 Szczecin
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Monitoring występowania agrofagów

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 10.04.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie została powołana do życia w roku 1953 w miejscowości Ostoja. W 1976 roku decyzją wojewody szczecińskiego po przejęciu przez COBORU od Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie Zdrojach szkolnego gospodarstwa pomocniczego została przeniesiona do Dąbia.

SDOO w Szczecinie Dąbiu gospodarowała do 1992 roku na gruntach własnych i dzierżawionych o powierzchni około 270 ha. (łącznie z łąkami). Prowadziła obok działalności badawczo doświadczalnej chów bydła i krów mlecznych. Była stacją macierzystą dla SDOO Rarwino, Wysoka k/ Gorzowa Wlkp., i Przelewic koło Pyrzyc.

W roku 1992 w wyniku zmian organizacyjnych stacja w Szczecinie pozostawiła sobie 64,33 ha powierzchni niezbędnej do prowadzenia działalności doświadczalnej. Przekazano miastu Szczecin około 200 ha użytków rolnych. Podjęto decyzję o likwidacji hodowli zwierząt. Wygaszono działalność w SDOO Wysoka i Przelewice.

W 2004 roku ? SDOO w Szczecinie przekazała zakład w Rarwinie do SDOO Białogard. Stacja w Szczecinie stała się jednostką samodzielną i w takiej formie działała do 31.12.2010 r.

01.01.2012 r. w wyniku regulacji ustawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego utworzono oddział terenowy COBORU z siedzibą w Szczecinie. W jego skład wchodzi SDOO w Szczecinie Dąbiu i zakłady doświadczalne w Białogardzie i Rarwinie. Stacja w Szczecinie prowadzi doświadczenia z roślinami warzywnymi a w Rarwinie i Białogardzie realizowany jest program z doświadczeń z roślinami rolniczymi.

ZADANIA

1. Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
2. Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
3. Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.
4. Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
5. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
6. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.
7. Prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej.
8. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Stacji pracowników.