województwo: małopolskie
powiat: krakowski
gmina: Zielonki
kod i poczta: 32-086 Węgrzce
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 29.12.2021

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach powstała w 1952 w Ściborzycach i w 1956 r przeniesiona została do Węgrzc. Położona jest na północ od Krakowa w gminie Zielonki, na wysokości 285 m n.p.m. Średnia roczna temperatura wynosi 7,90 C, średnia wysokość opadów w ostatnim dziesięcioleciu to 725,55 mm.

Obecnie powierzchnia SDOO wynosi 75,18 ha, z czego ok. 16 ha zajmują realizowane w SDOO doświadczenia.

Gleby, na których gospodaruje Stacja, to gleba brunatna wytworzona z lessu, kompleks dobry i bardzo dobry pszenno-buraczany. Dominująca klasa gleb: kl. II b i III b.

Do 2010 r SDOO działała jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej. Od 2011 r. jesteśmy oddziałem terenowym Agencji Wykonawczej – Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Realizujemy zadania państwa w zakresie prowadzenia badań urzędowych w celu wpisania nowych odmian do Krajowego Rejestru:

  • ocena odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian roślin warzywnych i rolniczych (groch siewny),
  • kontrola poletkowa tożsamości i czystości odmianowej prób materiału siewnego odmian roślin warzywnych i rolniczych (OTICO),
  • badania wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin rolniczych,
  • badanie wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian w celu opracowania List Opisowych Odmian (LOO),
  • prowadzenie i koordynacja Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO),
  • ustalanie List Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ) w województwie małopolskim i rekomendacja odmian.

Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i pełni rolę stacji koordynującej PDO w województwie małopolskim. PDO  jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego Rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych Katalogach Odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU. W programie PDO Stacja współpracuje z partnerami ustawowymi: zarządem województwa małopolskiego, Małopolską Izbą Rolniczą oraz z wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w województwie małopolskim.

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ocenia się wartość gospodarczą odmian zarejestrowanych i ich zachowanie w konkretnych warunkach glebowo – klimatycznych. Głównym celem PDO jest rekomendacja odmian do praktyki rolniczej i tworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Listy te stanowią podstawowe i obiektywne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian do uprawy w danym rejonie.

Od 2017 roku Stacja uczestniczy w programie Inicjatywa Białkowa COBORU, który ma na celu określenie rejonów kraju najbardziej odpowiednich do uprawy gatunków roślin białkowych i jednocześnie wskazanie najlepszych odmian do uprawy. Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi. Poprawa bilansu paszowego i białkowego w kraju, alternatywa dla pasz GMO, zwiększanie bioróżnorodności w uprawie roślin to niewątpliwie korzyści z rozszerzenia areału uprawy soi i roślin bobowatych grubonasiennych.

SDOO w Węgrzcach od 2013 r. prowadzi działalność ekologiczną. Na certyfikowanej działce realizujemy doświadczenia z roślinami rolniczymi sprawdzając przydatność odmian do uprawy w gospodarstwach ekologicznych Małopolski.

Na pozostałych gruntach płodozmianu doświadczalnego SDOO prowadzi usługową działalność doświadczalną i produkcję rolniczą. Uprawiamy zboża ozime i jare, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, groch siewny.

Kontakt:

tel: 12 285-88-81; fax: 12 285-87-81

e-mail: sdoo@wegrzce.coboru.gov.pl

www.wegrzce.coboru.gov.pl