województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: świecki
gmina: Świecie
kod i poczta: 86-100 Świecie
produkcja roślinna: sadownicze
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, drób, owce, inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Zakład przetwórczy, Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 19.05.2023

Przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym przy każdym gospodarstwie w strefie zboczowej (na skarpie) i na dnie doliny zakładano sady o różnej powierzchni. Owoce wykorzystywano na własne potrzeby lub przerabiano, a nadmiar spławiano do Gdańska.

Po II wojnie światowej wiele osób wycinało drzewa, zastępując lokalne odmiany niskopiennymi, mało odpornymi na choroby i przemarzanie, sprowadzanymi z Europy Zachodniej.

Aby uratować stare odmiany drzew owocowych (liczebność niektórych szacuje się na kilka egzemplarzy), lepiej przystosowanych do tutejszych warunków glebowych i klimatycznych, opracowano metody ich odtwarzania. Po zinwentaryzowaniu i oznaczeniu ponad 30 odmian jabłoni, założono ich szkółkę. Stąd materiał nasadzeniowy już wkrótce będzie dostarczany do sadów tych rolników, którzy zdecydują się na ich uprawę.

Od 2000 roku zakładana jest również kolekcja lokalnych ekotypów śliw.

Kto nie był w Chrystkowie na Dniach Otwartych Sadów powinien tam koniecznie zajrzeć. Dla zachęty obrazek, nakręcony w starym sadzie i suszarni owoców oraz porady Jarosława Pająkowskiego i jego przepis na Wigilijną zupę z brzadu, czyli kociewską, postną zupę z suszonych owoców, z ziemniaczanymi kluskami.

W zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą można dowiedzieć się o sposobie prowadzenia sadu tradycyjnego, zaznajomić się z metedami tradycyjnego wyrobu powideł jak i również zobaczyć jak wygląda tradycyjna suszarnia śliwek i jabłek. https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 roku.
Obecnie liczy ponad 60 członków.

Głównymi celami TPDW są:

-promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły,
-promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
-ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wisły,
-inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
-wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.

Realizowanie celów statutowych następuje poprzez:

-prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły,
-organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
-współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły),
-opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
-promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wisły,
-prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.