Gospodarstwa demonstracyjne są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń i zyskania przekonania o możliwości stosowania nowych, lepszych od dotychczasowych rozwiązań.

Krajowa Siec Gospodarstw Demonstracyjnych jest formą upowszechnienia tego rodzaju inicjatyw poprzez wybranie w każdym województwie gospodarstw, które mogą pełnić taka rolę oraz skomunikowanie ich za pomocą tej strony internetowej. Taki dobór gospodarstw zapewniają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie koordynuje ten proces, administruje stronę internetową, dba o zapewnienie rolnikom – właścicielom gospodarstw demonstracyjnych oraz ich doradcom dostępu do źródeł nowych informacji. Szkolenia i konferencje, a także robocze spotkania podczas pandemii odbywają się tylko w formie on-line, ale gdy tylko będzie to bezpieczne, uzupełnione zostaną wyjazdami studyjnymi.

W gospodarstwach demonstracyjnych są przyjmowane grupy rolników dobierane wg zainteresowań, a działania demonstracyjne w nich prowadzone dotyczą specyfiki różnych rodzajów produkcji roślinnej i zwierzęcej, działalności pozarolniczej na wsi, wykorzystania nowoczesnych maszyn i urządzeń, stosowania różnych zabiegów uprawowych, dostosowywania do gospodarowania w warunkach zmieniającego się klimatu, stosowania się do przepisów wynikających z polityki rolnej krajowej i Unii Europejskiej.

Strona internetowa zapewnia możliwość wyszukiwania gospodarstw wg wielu kryteriów, komunikowania się z doradcami i gospodarstwami, a także wiele informacji i publikacji przydatnych dla osób zainteresowanych lub związanych z Krajowa Siecią Gospodarstw Demonstracyjnych.