Gospodarstwa demonstracyjne jako instrument wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie

6 maja 2024

W dniu 24.04.2024 r. dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zorganizował wyjazd studyjny pn. „Gospodarstwa demonstracyjne jako instrument wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie” i Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie. Uczestnikami byli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, z klas o profilu technik weterynarii. Wśród nich byli również przyszli hodowcy krów. Miejscem realizacji wyjazdu studyjnego był Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku – gospodarstwo w Nidku, które może pochwalić się wielokrotnie nagradzanymi zwierzętami o bardzo wysokiej wydajności mlecznej.

Na miejscu uczestników przywitał Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej – Arkadiusz Włoszek. W swoim wystąpieniu wspomniał o historii ośrodka, wieloaspektowych działaniach, jego dotychczasowych osiągnięciach oraz pespektywach dalszego rozwoju. Następnie główny hodowca OHZ – Jerzy Bryndza zabrał grupę przybyłych gości na zajęcia praktyczne na terenie gospodarstwa, podczas których przedstawił poszczególne grupy technologiczne oraz porządek prac w gospodarstwie. W czasie oprowadzania wyjaśnił uczestnikom praktyczne zagadnienia związane z rozrodem, embriotransferem oraz odpowiednim doborem samców do kojarzeń. Omówił sposób żywienia stosowany w gospodarstwie, z rozróżnieniem na grupy technologiczne, zaprezentował paszarnię oraz opowiedział o najbardziej efektywnym zarządzaniu bazą pokarmową dostosowaną do warunków środowiskowych i obszarowych.

Po warsztatach praktycznych przeprowadzona została część wykładowa. W pierwszej prezentacji Klaudia Bigaj z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przybliżyła słuchaczom rolę Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w rozpowszechnianiu wiedzy, współpracy oraz promowaniu rolnictwa. Podczas spotkania przybyli goście mieli możliwość wysłuchania, czym są gospodarstwa demonstracyjne oraz jakie warunki należy spełnić, aby dane gospodarstwo zostało włączone do KSGD. Odbiorcy mogli poznać specyfikę gospodarowania i innowacyjne rozwiązania, jak również charakterystyczne dla poszczególnych regionów województwa kierunki produkcji.

Drugim prelegentem był Zbigniew Pławecki z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wykładowca w bardzo ciekawy sposób przedstawił zagadnienia związane z problematyką chorób wymienia i higieną doju. Zwrócił uwagę na potrzebę określania ilości komórek somatycznych w mleku, przyczyny ich podwyższonej liczebności, sposoby ograniczania mastitis oraz profilaktykę udojową. Prelegent zwrócił uwagę na potrzebę określenia zdrowotności wymienia i jakości mleka już na poziomie hodowli. Zaprezentował ryzyko i koszty, jakie niesie za sobą mastitis oraz potencjalne możliwości transmisji choroby. Przedstawione zostały również sposoby minimalizowania możliwości wystąpienia tego problemu poprzez zachowanie: higieny przed dojem oraz po doju, higieny hali udojowej i sprzętu, mycie i dezynfekcję wymion, odpowiednie przedzdajanie, zastosowanie poszczególnych podzespołów aparatów udojowych oraz zastosowanie dippingu po doju. Zachowanie odpowiednich zasad dla tych poszczególnych kroków może ograniczyć ryzyko wystąpienia zapalenia wymienia w stadzie krów mlecznych. Uczestnicy mogli również utrwalić informacje o środkach do higieny doju oraz dowiedzieć się, jak prawidłowo dbać o sprzęt udojowy. Następnie omówiona została oferta PFHBiPM dotycząca audytu somatycznego oraz pakietu somatycznego plus, która zakończyła część wykładową wyjazdu studyjnego.
Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Schemat II. Jej celem był transfer wiedzy i doradztwo, w zakresie aktualnych innowacji technologicznych w produkcji bydła oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym obszarze.