Rejestrowanie gospodarstw w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

17 września 2021

 

Na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w lipcu b.r. pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego tworzona jest Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. Od 17 września 2021 r. Wojewódzcy Koordynatorzy (jedna osoba w każdym z 16 województw) mają możliwość rejestrowania w bazie KSGD gospodarstw, z którymi zawarte zostały w poszczególnych województwach porozumienia/umowy odnośnie przystąpienia do Krajowej Sieci.

Doradcy identyfikują gospodarstwa spełniające warunki przystąpienia do KSGD i zapraszają do współpracy. Niezależnie od tego posiadacze gospodarstw zainteresowanych przystąpieniem do Sieci mogą zgłaszać się w tej sprawie do doradców – koordynatorów w poszczególnych województwach. Lista i dane do kontaktu tych osób zamieszczone są w zakładce „Koordynatorzy”.  Niezbędne warunki, jakie musi spełniać gospodarstwo przystępujące do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych zamieszczam poniżej. Warto też nadmienić, że w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej WPR na lata 2023-2027 przewidziano możliwość udzielania wsparcia gospodarstwom demonstracyjnym należącym i aktywnie uczestniczącym w Krajowej Sieci.

Minimalne warunki, jakie spełniać musi każde gospodarstwo włączane do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

 • Posiadacz gospodarstwa rolnego – właściciel lub osoba dysponująca gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowa dzierżawy lub użyczenia) i czynne prowadzenie działalności rolniczej;
 • Utrzymywanie użytków rolnych należących do gospodarstwa zgodnie z normami dobrej kultury rolnej oraz wymogami wzajemnej zgodności;
 • Dbałość o zwierzęta (jeśli dotyczy), porządek w gospodarstwie;
 • Posiadanie warunków technicznych umożliwiających prowadzenie praktycznych sesji szkoleniowych;
 • Spełniania wymaganych prawem przepisów dotyczących BHP i Ppoż.
 • Otwartość na wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie;
 • Otwartość na kontakty międzyludzkie, wola współpracy, dobra opinia w środowisku rolniczym;
 • Gotowość do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosowanymi
  w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo

Jednocześnie rekomenduje się, aby w poszczególnych województwach, w miarę możliwości, reprezentowane były gospodarstwa :

 • należące do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym rolników indywidualnych, fundacji, instytutów naukowych, uczelni
  i szkół rolniczych, jak też jednostek doradztwa rolniczego;
 • ekologiczne i konwencjonalne;
 • stosujące technologie przyjazne środowisku, wspierające bioróżnorodność, dostosowujące się do zmian klimatu, sprzyjające tworzeniu Europejskiego Zielonego Ładu;
 • prowadzone przez rolników reprezentujących starsze i młodsze pokolenia;
 • reprezentujące rolnictwo precyzyjne;
 • korzystające z kompleksowych programów doradczych;
 • reprezentatywne dla struktury gospodarstw w regionie.

 

ZALECANE UŻYWANIE LISTY KONTROLNEJ* PRZY KWALIFIKOWANIU GOSPODARSTW:

Lp. Kryteria dostępu TAK NIE
1. Posiadanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie działalności rolniczej;
2. Utrzymywanie użytków rolnych należących do gospodarstwa zgodnie z normami dobrej kultury rolnej oraz wymogami wzajemnej zgodności;
3. Dbałość o zwierzęta (jeśli dotyczy), porządek w gospodarstwie;
4. Posiadanie warunków technicznych umożliwiających prowadzenie praktycznych sesji szkoleniowych;
5. Spełniania wymaganych prawem przepisów dotyczących BHP i Ppoż.;
6. Otwartość na wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań
w gospodarstwie;
7. Otwartość na kontakty międzyludzkie, wola współpracy, dobra opinia w środowisku rolniczym;
8. Gotowość do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosowanymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo.

*Wymagane udzielenie odpowiedzi TAK na wszystkie kryteria dostępu