Zaproszenie do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

7 września 2021

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy gospodarstwami demonstracyjnymi a innymi podmiotami, zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W celu utworzenia Krajowej Sieci i zapewnienia jej funkcjonowania w lipcu b.r. zawiązane zostało Konsorcjum, w skład którego wchodzi Centrum Doradztwa Rolniczego oraz 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
CDR jako Lider Konsorcjum koordynuje prace – buduje i zarządza Krajową Siecią oraz reprezentuje Konsorcjum na zewnątrz. Centrum zarządza i administruje portalem gospodarstwa demonstracyjne, utworzonym jako subdomena strony internetowej CDR. Portal ten będzie głównym miejscem komunikowania się w ramach Krajowej Sieci i zapewniamy w nim miejsce m.in. na:

  • bazę gospodarstw demonstracyjnych połączoną z wyszukiwarkami gospodarstw wg kryteriów geograficznych i merytorycznych,
  • materiały szkoleniowe,
  • propozycje fachowej literatury,
  • informacje o innowacyjnych rozwiązaniach udostępniane przez placówki naukowe,
  • aktualności, relacje, kalendarz wydarzeń itp.

Ponadto CDR będzie świadczyć pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy autorami innowacyjnych rozwiązań, a posiadaczami gospodarstw demonstracyjnych.
CDR udziela też merytorycznego wsparcia doradcom pracującym z dysponentami gospodarstw demonstracyjnych poprzez organizowanie dla nich, jak też dla posiadaczy gospodarstw należących do Krajowej Sieci – szkoleń, wyjazdów studyjnych, konferencji, komunikowanie z pracownikami nauki, udostępnianie wyników badań i sondaży dotyczących zapotrzebowania rolników na korzystanie z oferty gospodarstw demonstracyjnych. W sytuacjach tego wymagających CDR będzie służyć pomocą w rozstrzyganiu kwestii związanych z podejmowaniem decyzji o włączeniu danego gospodarstwa do Krajowej Sieci. Centrum będzie też udostępniać informacje o możliwości korzystania gospodarstw z dostępnych form wsparcia materialnego. Zadaniem CDR jest również promowanie Krajowej Sieci:

  • wśród autorów innowacyjnych rozwiązań mogących mieć zastosowanie w gospodarstwach demonstracyjnych,
  • wśród potencjalnych odbiorców działań demonstracyjnych (rolnicy, zrzeszenia producentów rolnych, uczniowie, studenci, naukowcy, doradcy),
  • wśród potencjalnych partnerów realizujących projekty krajowe i międzynarodowe, atrakcyjne dla gospodarstw demonstracyjnych,
  • w sytuacji tworzenia instrumentów finansowych i rozwiązań prawnych mogących służyć wspomaganiu działalności gospodarstw demonstracyjnych.

ODR-y wybierają gospodarstwa spełniające warunki przystąpienia do Krajowej Sieci, zainteresowane taką formą współpracy. ODR-y zawierać będą z dysponentami gospodarstw porozumienia określające zakres i charakter współpracy. W każdym ODR powołany został Wojewódzki Koordynator do spraw współpracy na rzecz Krajowe Sieci, a w CDR – Koordynator Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Wojewódzcy Koordynatorzy nawiązują kontakt z rolnikami ze swojego województwa i rejestrują gospodarstwa, Koordynatorzy oraz inni wyznaczeni doradcy – opiekunowie merytoryczni gospodarstw będą współpracować z gospodarstwami i pomagać w przygotowywaniu ich do roli gospodarstw demonstracyjnych oraz organizowaniu i przeprowadzaniu pokazów i demonstracji.

Jako warunki dostępu zamieszczono zapisy gwarantujące przede wszystkim prowadzenie działalności rolniczej i gospodarowanie w sposób zgodny z przepisami prawa, ponadto – mają być to gospodarstwa otwarte na współpracę.

Opublikowanie tej strony oznacza uruchomienie i rozpoczęcie operacyjnego działania Krajowej Sieci.

Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowało utworzenie Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w ramach operacji własnej finansowanej z SIR – nazwa operacji: Gospodarstwa demonstracyjne – siecią współpracy.